TS. Lê Đại Vương

TS. Lê Đai Vương, sinh 12-02-1983.

Địa chỉ nơi làm việc: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

Email 1: ledaivuongqb@gmail.com ;

Email 2: ldvuong@hueuni.edu.vn

Tel: 0888000858

Web: https://vuong.cee.edu.vn

GS: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=4KfmISQAAAAJ

ID: https://orcid.org/0000-0002-9200-2219

RG: https://www.researchgate.net/profile/Le_Dai_Vuong

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 1. Nghiên cứu vật liệu nano ứng dụng trong nông nghiệp;

2. Nghiên cứu vật liệu nano ứng dụng xử lý môi trường;

3. Nghiên cứu ứng dụng vật liệu gốm điện tử, siêu âm.

ĐÀO TẠO

 • 2019 :Chương trình Hợp tác phát triển CHLB Đức

 • 2016 :Học viên Kỹ thuật Quốc gia KOSEN, Nhật Bản

 • 2011-2014: Tiến sĩ

 • 2008-2011: Thạc sĩ

 • 2004-2008: Đại học

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1/2014 đến 10/2015 làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 70 Nguyễn Huệ, TP Huế, Thừa Thiên Huế;

10/2015 đến 12/2021, Phó trưởng khoa Công nghệ Hóa - Môi trường, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 70 Nguyễn Huệ, TP Huế, Thừa Thiên Huế;

01/2022 đến nay, Giảng viên khoa Kỹ thuật và Công nghệ -Đại học Huế, 01 Điền Biên Phủ, TP Huế, Thừa Thiên Huế;

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

2014

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hệ vật liệu PZT-PZN-PMmN pha tạp Fe2O3

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Chủ nhiệm

2014

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuO đến các tính chất vật lý của hệ gốm áp điện PZT-PZN-PMnN

Đại học Huế

Thành viên chính

2016

Chế tạo thiết bị phát sóng siêu âm công suất lớn từ vật liệu áp điện PZT - PMSN và ứng dụng trong công nghiệp tẩy rửa

Bộ Công Thương

Chủ nhiệm

2016

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ứng dụng cho cây Lạc

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Chủ nhiệm

2016

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm sắt điện không chì nhiều thành phần với [Bi0,5K0,5]TiO3 thay đổi.

Nafosted

Thành viên

2018

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Hydroxide lớp kép trên nền vật liệu carbon siêu xốp làm xúc tác cho phản ứng xử lý khí thải độc hại cho lò hấp, lò nung tại Huế và các tỉnh lân cận

Bộ Công Thương

Thành viên

2020

Quy trình chế tạo hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng vi sinh có khả năng kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy trên tôm thẻ Chân trắng (Litopenaeus vannamei)

Đại học Huế

Thành viên

2020

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất điện của vật liệu áp điện định hướng không chứa chì

Nafosted

Chủ nhiệm

2020

Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu gốm không chì định hướng trên cơ sở BNKT

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Chủ nhiệm

2021

Nghiên cứu xử lý và chuyển hóa khí Sulfurơ trong khí thải công nghiệp luyện kim thành sản phẩm thương mại BNKT

Bộ Công Thương

Thành viên

PHẢN BIỆN CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ:

1. Journal of Alloys and Compounds

2. Journal of Physics and Chemistry of Solids;

3. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology.

4. Nanomaterials and Energy;

5. International Journal of Nanoscience;

6. International Journal of Chemistry and Materials Research;

7. Modern Electronic Materials;

8. Nanoscience & Nanotechnology Asia;

9. Physical Science International Journal;

SÁCH

 1. Books: Nanotechnology for Agriculture: Crop Production & Protection, Volume II Nanotechnology for Sustainable Crop Production & Protection, Chapter 5: Nano particles for improved crop production, published by Springer Nature Singapore Pte Ltd. (2019). ISBN: 978-981-329-373-1, Doi: 10.1007/978-981-32-9374-8.

 2. Books: Advanced Ceramic Materials, Chapter 4: The Investigation on the Fabrication and Characterization of the Multicomponent Ceramics Based on PZT and the Relaxor PZN-PMnN Ferroelectric Materials, published by IntechOpen (2020). ISBN: 978-1-83881-204-1, Doi: 10.5772/intechopen.93534.

 3. Books: Copper Nanostructures: Next-Generation of Agrochemicals for Sustainable Agroecosystems, Chapter 4: Natural gums as a sustainable source for synthesizing copper nanoparticles, published by Elsevier (2022). ISBN: 978-0-12-823833-2, Doi: 10.1016/B978-0-12-823833-2.00022-2 .

TẠP CHÍ

Tạp chí thuộc danh mục ISI

 1. Dao Anh Quang, Le Dai Vuong (2022), Enhanced piezoelectric properties of Fe2O3 and Li2CO3 co-doped Pb [(Zr0. 48Ti0. 52) 0.8 (Zn1/3Nb2/3) 0.125 (Mn1/3Nb2/3) 0.075] O3 ceramics for ultrasound transducer applications, Journal of Science: Advanced Materials and Devices Vol 7 (2), pp: 100436. https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2022.100436

 2. Le Dai Vuong (2022), Densification behavior and electrical properties of the PZT-PZMnN-based ceramics prepared by two-step sintering, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 32, 13738–13747. Doi: https://doi.org/10.1007/s10854-022-07848-z.

 3. Phan Dinh Gio, Le Dai Vuong, Le Tran Uyen Tu (2021), Enhanced piezoelectric and energy storage performance of 0.96(K0.48Na0.48Li0.04)(Nb0.95Sb0.05)O3–0.04Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5ZrO3 ceramics using two-step sintering method, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 32, 13738–13747. Doi: 10.1007/s10854-021-05951-1.

 4. Phan Dinh Gio, Le Dai Vuong, Vo Thanh Tung (2021), Phase transition behavior and electrical properties of lead-free (1-x)KNLNS-xBNKZ piezoelectric ceramics. J Electroceram (2021). https://doi.org/10.1007/s10832-021-00249-4

 5. Nguyen Truong Tho, Le Dai Vuong (2021), Study on the strain behavior and piezoelectric properties of lead-free Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 ceramics modified with Sn4+ ions, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 1-11. Doi: 10.1007/s10854-021-06215-8 .

 6. Do Viet On, Le Dai Vuong, Truong Van Chuong, Dao Anh Quang, Vo Thanh Tung (2021), Study on the synthesis and application of BaTiO3 nanospheres, Int. J. Mater. Res. (formerly Z. Metallkd.), pp: 1-9, DOI 10.1515/ijmr-2020-8054 ;

 7. Do Viet On, Le Dai Vuong, Truong Van Chuong, Dao Anh Quang, Ho Van Tuyen and Vo Thanh Tung (2021), Influence of sintering behavior on the microstructure and electrical properties of BaTiO3 lead-free ceramics from hydrothermal synthesized precursor nanoparticles, Journal of Advanced dielectrics, Vol. 11, No. 2 (2021) 2150014, Doi: 10.1142/S2010135X21500144.

 8. Vo Van Quoc Bao, Le Dai Vuong and Yves Waché (2021), Synthesis of chitosan–silver nanoparticles with antifungal properties on bamboo straws, Nanomaterials and Energy, 2021, Vol 10(2): 1-7. Doi: 10.1680/jnaen.20.00052;

 9. Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, (2020), Enhancement in dielectric, ferroelectric, and piezoelectric properties of BaTiO3-modified Bi0. 5 (Na0. 4K0. 1) TiO3 lead-free ceramics, Journal of Alloys and Compounds, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152790.

 10. Le Dai Vuong, Dao Anh Quang, (2020), Enhanced physical properties of Bi4Ti3O12 modified Bi0.5(Na0.4K0.1)TiO3 lead-free piezoelectric ceramics using crystallographic orientation techniques, Journal of Electroceramics, DOI: 10.1007/s10832-020-00200-z

 11. Le Dai Vuong, Dao Anh Quang, Pham Van Quan, Nguyen Truong Tho (2020), Fabrication of Bi0.5(Na0.4K0.1)TiO3 Lead-Free Ceramics Using Reactive Templated Grain Growth Method for Improving Their Preferred Degree of Orientation, Dielectric, and Ferroelectric Properties, Journal of Electronic Materials 49, 6465–6473

 12. Le Dai Vuong, Dao Anh Quang, Vo Thanh Tung, Nguyen Huu Chuc, and Nguyen Ngoc Trac (2020), Synthesis of textured Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 - Ba0.844Ca0.156(Zr0.096Ti0.904)O3 lead-free ceramics for improving their electrical and energy storage properties, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol. 31, No. 20, 18056-18069. Doi: 10.1007/s10854-020-04356-w

 13. Nguyen Truong Tho, Le Dai Vuong (2020), Sintering behavior and enhanced energy storage performance of SnO2-modified Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 lead-free ceramics, Journal of Electroceramics, pages: 1–9, Doi: 10.1007/s10832-020-00224-5

 14. Nguyen Truong Tho, Le Dai Vuong (2020), Effect of sintering temperature on the dielectric, ferroelectric and energy storage properties of SnO2-doped Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 lead-free ceramics, Journal of Advanced Dielectrics, Vol. 10, No. 4 (2020) 2050011, Doi: 10.1142/S2010135X20500113.

 15. Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, (2020), Enhancement in dielectric, ferroelectric, and piezoelectric properties of BaTiO3-modified Bi0. 5 (Na0. 4K0. 1) TiO3 lead-free ceramics, Journal of Alloys and Compounds, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152790.

 16. Le Dai Vuong, Dao Anh Quang, (2020), Enhanced physical properties of Bi4Ti3O12 modified Bi0.5(Na0.4K0.1)TiO3 lead-free piezoelectric ceramics using crystallographic orientation techniques, Journal of Electroceramics, DOI: 10.1007/s10832-020-00200-z

 17. Quang, N. D. V., Vuong, L. D., Alexandrov, O. V., & Bulgakov, B. I. (2019). Synthesis and characterization of silica nanoparticles from Vietnam. Nanomaterials and Energy, 8(1) pp. 73-77. https://www.icevirtuallibrary.com/doi/10.1680/jnaen.18.00012

 18. Gio, P. D., Viet, H. Q., & Vuong, L. D. (2018). Low-temperature sintering of 0.96 (K0. 5Na0. 5) NbO3-0.04 LiNbO3 lead-free piezoelectric ceramics modified with CuO. International Journal of Materials Research, 109(11), 1071-1076. DOI: 10.3139/146.111706.

 19. Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, Nguyen Duc Vinh Quang, Tran Dai Hieu, Tran Phuong Nam (2018), Development of 0.8Pb(Zr0.48Ti0.52)O3 – 0.2Pb [(Zn1/3Nb2/3)0.625(Mn1/3Nb2/3)0.375]O3 Ceramics for High-Intensity Ultrasound Applications, Journal of Electronic Materials, Vol. 47, No. 10, 5944- 5951. Doi: 10.1007/s11664-018-6454-8

 20. Phan Dinh Gio, Huynh Quang Viet, Le Dai Vuong (2018), “Low-temperature sintering of 0.96(K0.5Na0.5)NbO3 - 0.04LiNbO3 lead-free piezoelectric ceramics modified with CuO”, International Journal of materials research 109 (11), 1071- 1076. https://doi.org/10.3139/146.111706 .

 21. Dang Anh Tuan, Le Dai Vuong, Vo Thanh Tung, Ngo Ngoc Tuan and Nguyen Trung Duong (2018), “Dielectric and ferroelectric characteristics of doped BZT-BCT ceramics sintered at low temperature” Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 18, No. 12, pp. 894~898. *

 22. Dang Anh Tuan, Vo Thanh Tung, Le Dai Vuong, Nguyen Hoang Yen, and Le Tran Uyen Tu (2018), Investigation of Phase Formation and Poling Conditions of Lead-Free 0.48Ba(Zr0.2Ti0.8)O3–0.52(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Ceramic, Journal of Electronic Materials 47(10), 6297-6301. https://doi.org/10.1007/s11664-018-6520-2 .

 23. Vo Van Quoc Bao, Le Dai Vuong, Le Van Luan (2018) Biomimetic Synthesis of Silver Nanoparticles for Preparing Preservative Solutions for Mandarins (Citrus Deliciosa Tenore). Nano LIFE 8(01): 1850003-1-10 https://doi.org/10.1142/S1793984418500034 .

 24. Le Dai Vuong, Nguyen Truong Tho (2017), Effect of ZnO Nanoparticles on the Sintering Behavior and Physical Properties of Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 Lead-Free Ceramics, Journal of Electronic Materials 46(11), 6395-6402. https://doi.org/10.1007/s11664-017-5665-8

 25. Le Dai Vuong, Nguyen Truong Tho (2017), “The sintering behavior and physical properties of Li2CO3-doped Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 lead-free ceramics”, International Journal of materials research 108 (3), 222-227. https://doi.org/10.3139/146.111465 .

 26. Nguyen Trung Duong, Le Dai Vuong, Nguyen Manh Son, Ho Van Tuyen and Truong Van Chuong (2017), The synthesis of TiO2 nanoparticles using sulfuric acid method with the aid of ultrasound. Nanomaterials and Energy, 2017, Vol 6(2): 82-88. https://doi.org/10.1680/jnaen.17.00009

 27. Le Dai Vuong, Nguyen Dinh Tung Luan, Dao Duy Hong Ngoc, Phan Tuan Anh and Vo-Van Quoc Bao (2016), “Green Synthesis of Silver Nanoparticles from Fresh Leaf Extract of Centella asiatica and Their Applications”, International Journal of Nanoscience, Vol. 15 (3), 1650018 (8 pages). https://doi.org/10.1142/S0219581X16500186

 28. Le Dai Vuong, Nguyen Dinh Tung Luan (2015), “Investigation of the Solubility Limit of Fe2O3 in PZT–PZN–PMnN Ceramics by Dielectric, Piezoelectric Properties and Raman Scattering Spectra”, Mitteilungen Klosternuburg Journal, Vol 65 (6), pp: 115- 124.

 29. Nguyen Dinh Tung Luan, Le Dai Vuong, Truong Van Chuong, and Nguyen Truong Tho (2014), “Structure and Physical Properties of PZT–PMnN–PSN Ceramics Near the Morphological Phase Boundary”, Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2014, Article ID 821404, 8 pages. https://doi.org/10.1155/2014/821404

 30. Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, Nguyen Truong Tho, and Truong Van Chuong (2013), Relaxor Ferroelectric Properties of PZT-PZN-PMnN Ceramics. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 20, pp: 555-560. http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/25587/1/IJEMS%2020%286%29%20555-560.pdf

Tạp chí khác

1) Phan Dinh Gio, Le Dai Vuong (2019), “Effect of Sintering Temperature on Microstructure and Physical Properties of CuO-Doped 0.96(K0.5Na0.5)NbO3–0.04LiNbO3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics”. AdvancedScience, Engineering and Medicine Vol. 11, No. 6, 499-503.

2) Le Dai Vuong, Nguyen Dinh Tung Luan, Dao Duy Hong Ngoc, and Phan Tuan Anh (2015), “Application of Ultrasound for Green Synthesis of Silver Nanoparticles from Fresh Leaf Extract of Centella asiatica and Their Antimicrobial Activity”, Journal of Nano Energy and Power Research, Vol. 3, 1–5. (Accepted 2015; doi:10.1166/jnepr.2014.1031).

3) Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio (2014), Structure and electrical properties of Fe2O3-Doped PZT–PZN–PMnN ceramics, Journal of Modern Physics,Vol 5, pp: 1258-1263.

4) Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, Vo Thi Thanh Kieu (2014), Raman scattering spectra and dielectric relaxation behavior of PZT-PZN-PMnN ceramics, International Journal of Chemistry and Materials Research, Vol. 2(6), pp: 48-55.

5) Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, Truong Van Chuong, Dung Thi Hoai Trang, Duong Viet Hung, Nguyen Trung Duong (2013), Effect of Zr/Ti ratio content on some physical properties of the low temperature sintering PZT-PZN-PMnN ceramics. International Journal of Materials and Chemistry, Vol. 3(2), pp: 39-43.

6) Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, Phan Thi Nhu Y (2014), Effect of PZT content on the structure and electrical properties of PZT-PZN-PMnN ceramics. Journal of science, Hue University, Vol. 96, No.8, pp: 119-125.

7) Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, Nguyen Thi Kieu Lien (2013), Physical properties of PZT-PZN-PMnN ceramics were fabricated by B-site oxide mixing technique, Journal of science, Hue University, Vol. 84, No.6, pp: 93-99.

8) Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio (2013). Effect of Li2CO3 addition on the sintering behavior and physical properties of PZT-PZN-PMnN ceramics, International Journal of Materials Science and Applications, Vol. 2(3), pp: 89-93.

9) Phan Dinh Gio, Nguyen Vu Dieu Hong, Le Dai Vuong (2015), Effect of Excess Bi2O3 Content on the Structure and Dielectric, Piezoelectric Properties of Bi0.5(Na0.8 K0.2)0.5TiO3 Lead Free Ceramics, Advanced Porous Materials, Vol. 3, No. 1, pp.29-32(4).

10) Phan Dinh Gio, Le Dai Vuong, Ho Thi Thanh Hoa (2014), Electrical Properties of CuO-Doped PZT-PZN-PMnN Piezoelectric Ceramics Sintered at Low Temperature, Journal of Materials Science and Chemical Engineering, Vol. 2, pp: 20-27.

11) Nguyen Dinh Tung Luan, Le Dai Vuong, Bui Cong Chanh (2013), “Microstructure, Ferroelectric and Piezoelectric Properties of PZT-PMnSbN Ceramics”, International Journal of Materials and Chemistry, Vol. 3(3): 51-58.

12) Nguyen Dinh Tung Luan, Le Dai Vuong (2014), “Study Structure, Microstructure and Temperature Dependence of Some Physical Properties of ZnO Doped PZT–PMSN Ceramics”, International Journal of Engineering and Innovative Technology, Vol 3 (8), pp: 48-52.

13) Lê Đại Vương, Đỗ Văn Quảng, Phan Đình Giớ (2013), Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến cấu trúc và các tính chất điện của gốm PZT-PZN-PMnN pha tạp Fe2O3, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Tập 87, Số 9, (2013), tr. 225-231.

14) Lê Đại Vương, Hồ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Đình Giớ (2012), Ảnh hưởng của chế độ ủ đến một số tính chất vật lý của hệ gốm PZT-PZN-PMnN. Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Tập 73, số 4, tr. 253-261.

15) Phan Đình Giớ, Nguyễn Thị Bích Hồng, Lê Đại Vương (2012), Ảnh hưởng của tỉ số nồng độ Zr/Ti đến các tính chất vật lý của hệ gốm PZT-PZN-PMnN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (1A),tr. 112-118.

16) Phan Đình Giớ, Nguyễn Văn Quý, Lê Đại Vương (2012), Sự phụ thuộc nhiệt độ của một số tính chất vật lý của hệ gốm PZT-PZN-PMnN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (1A), tr. 235-240.

17) Phan Đình Giớ, Lê Đại Vương, Nguyễn Thị Trường Sa (2013), Ảnh hưởng của thời gian thiêu kết đến một số tính chất của hệ gốm áp điện PZT-PZN-PMnN thiêu kết ở nhiệt độ thấp, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Tập 87, Số 9, (2013), tr. 45-51.

18) Phan Đình Giớ, Lê Đại Vương và Nguyễn Quang Long (2014), Nghiên cứu, chế tạo máy rửa siêu âm trên cơ sở hệ gốm PZT - PZN – PMnN, Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ (2014), tr. 174-179.

19) Phan Đình Giớ, Lê Đại Vương, Hồ Thị Thanh Hoa (2014), Ảnh hưởng của CuO đến nhiệt độ thiêu kết của gốm áp điện PZT-PZN-PMnN, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (3C), tr. 405-412.

20) Phan Đình Giớ, Trần Thanh Văn, Lê Đại Vương (2014), Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến tính chất điện môi và áp điện của hệ gốm PZT-PZNPMnN+0,35% kl ZnO nanô, Tạp chí khoa học và Công nghệ, Trường đại học Khoa học Huế, Tập 2, Số 1 (2014), tr. 11-21.

21) Phan Đình Giớ và Lê Đại Vương (2011), Ảnh hưởng của nồng độ PMnN đến cấu trúc và các tính chất áp điện của gốm PZT-PZN-PMnN. Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Số 65, tr. 63-71.

22) Phan Đình Giớ và Lê Đại Vương (2011), Tính chất điện môi, sắt điện của gốm PZT-PZN-PMnN. Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Số 65, tr. 53-61.

23) Lê Đại Vương, Đào Duy Hồng Ngọc và Võ Văn Quốc Bảo (2016), nghiên cứu chế tạo nano đồng sử dụng dịch chiết lá bàng bằng phương pháp siêu, Kỹ yếu Hội nghị vật lý tỉnh Thừa Thiên Huế, Nhà xuất bản Đại học Huế, ISBN: 978-604-912640-6, Tr: 111-116.

24) Lê Đại Vương, Võ Thị Thanh Kiều (2017),Nghiên Cứu Chế Tạo Hợp Chất Siliconate Ứng Dụng Chống Thấm Trên Bề Mặt Bê Tông”, Tạp chí Kỹ thuật và Công nghệ Đại học Huế, T. 126, S. 2 (2017).

25) Lê Đại Vương, Đặng Thị Phương Thảo, Lê Thị Hoài My, Lê Thị Minh Huế, Hồ Trọng Minh, Lương Thanh Hoài Linh (2018), Nghiên cứu tổng hợp khuôn Bi4Ti3O12 ứng dụng chế tạo gốm không chì định hướng BNKT, Kỹ yếu Hội nghị vật lý tỉnh Thừa Thiên Huế, Nhà xuất bản Đại học Huế, ISBN: 978-604-974-077-0, Tr: 147-155.

26) Lê Đại Vương, Lê Đại Vương, Đào Anh Quang, Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Trác, Nguyễn Khánh Quang, Võ Thị Thanh Kiều, Đào Duy Hồng Ngoc (2019), Nghiên cứu chế tạo hệ gốm không chì định hướng 0.8Bi0.5Na0.5TiO3 – 0.2Bi0.5K0.5TiO3, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Số 128 (1C)

27) Lê Đại Vương, Đào Anh Quang, Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Trác, Nguyễn Khánh Quang, Võ Thị Thanh Kiều, Đào Duy Hồng Ngọc (2019), Nghiên cứu chế tạo hệ gốm không chì định hướng 0,8Bi0,5Na0,5TiO3 – 0,2Bi0,5K0,5TiO3, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên Tập 128, Số 1C, 55–62, 2019. Doi: 10.26459/hueuni-jns.v128i1C.5342

Hội thảo

1) Lê Đại Vương, Trịnh Tiến Dũng, Đào Anh Quang, Nguyễn Ngọc trác, Nguyễn Khánh Quang, Võ Thị Thanh Kiều, Đào Duy Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nhi, Đặng Anh Tuấn (2019), Tính chất vật lý của hệ gốm sắt điện không chì Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 chế tạo bằng kỹ thuật định hướng, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019, Tr: 354 – 358.

2) Lê Đại Vương, Đặng Thị Phương Thảo, Lê Thị Hoài My, Lê Thị Minh Huế, Hồ Trọng Minh, Lương Thanh Hoài Linh (2018), Nghiên cứu tổng hợp khuôn Bi4Ti3O12 ứng dụng chế tạo gốm không chì định hướng BNKT, Kỹ yếu Hội nghị vật lý tỉnh Thừa Thiên Huế, Nhà xuất bản Đại học Huế, Tr: 147-155

GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC

 1. Giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 7 năm 2015;

 2. Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 8 năm 2016;

 3. Giải Nhì Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 9 năm 2018 ;

 4. Giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc lần thứ 14 (VIFOTEC) (2017);

 5. Giải Nhì Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 9 năm 2018;

 6. Giải Khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018 (VIFOTEC);

 7. Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018;

 8. Giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 9 năm 2019;

 9. Giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 10 năm 2020.